Privacy Policy

Ik neem je mee, gevestigd aan Laan van Vredestein 181 2552 DW Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.ikneemjemee.net Laan van Vredestein 181 2552 DW Den Haag +31 6 26468389

Marloes de Graaf is de Functionaris Gegevensbescherming van Ik neem je mee. Zij is te bereiken via marloesdegraaf@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ik neem je mee verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Ik neem je mee verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ik neem je mee verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– Ik neem je mee verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem je mee neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ik neem je mee) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ik neem je mee bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Persoonsgegevens > Totdat er contact is gelegd en een eventueel consult heeft plaatsgevonden. Ook worden de gegevens bewaard volgens de wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst.
Personalia > Totdat er contact is gelegd en een eventueel consult heeft plaatsgevonden. Ook worden de gegevens bewaard volgens de wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst.
Adres > Totdat er contact is gelegd en een eventueel consult heeft plaatsgevonden. Ook worden de gegevens bewaard volgens de wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst.
Telefoonnummer > Totdat er contact is gelegd en een eventueel consult heeft plaatsgevonden. Ook worden de gegevens bewaard volgens de wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst.
E-mailadres > Totdat er contact is gelegd en een eventueel consult heeft plaatsgevonden. Ook worden de gegevens bewaard volgens de wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst.
Vragen omtrent de gezondheid van jou en je kindje > Totdat er contact is gelegd en een eventueel consult heeft plaatsgevonden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik neem je mee verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ik neem je mee gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ik neem je mee en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marloesdegraaf@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Ik neem je mee wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ik neem je mee neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via marloesdegraaf@gmail.com